Забезпечення країни висококваліфікованими кадрами вимагає від вищої школи активізації роботи з правового навчання і виховання. Низька правова культура, нерозуміння ролі права, невміння застосувати правову норму знижують соціальну активність, професійні знання і вміння будь-якого фахівця.

Правове виховання, як складова національного виховання, є одним із шляхів підготовки повноцінного громадянина України у період глибоких соціальних, економічних і політичних перетворень. Тільки достатньо підготовлений у правовому плані, високоморальний фахівець може орієнтуватися у правовій політиці своєї держави і суворо дотримуватись законності.

Психологічною службою коледжу проводиться корекційно-відновлювальна робота зi студентами, які мають інвалідність.

При проведенні даного виду діяльності соціальний педагог застосовує елементи арт-терапії та тренінгів.

Хмельовська І.О.

В концепції Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" зазначено: в Україні протягом останнього десятиліття відбувається суттєве скорочення середньої очікуваної тривалості життя за рахунок погіршення здоров'я, в тому числі репродуктивного. Низький рівень народжуваності та високий рівень загальної смертності населення виводять проблему репродуктивного здоров'я і тривалості життя в ранг загальнонаціональних, а збереження репродуктивного здоров'я населення виходить за рамки суто медичного питання і стає загальнодержавною проблемою.

  • Наслідування – відтворення індивідом певних зовнішніх рис і зразків поведінки, дій, вчинків, що характеризуються емоційною і раціональною спрямованістю
  • Навіювання - психологічний вплив однієї людини на іншу. Виділяють:1)первинну навіюваність – чим менша за віком людина, тим більше вона піддається навіюванню; 2)підвищенна навіюваність  у стані стресу, емоційного збудження ; 3)критичність-неприйняття відмінних від своїх оцінок, думок тощо.
  • Зараження – несвідома, мимовільна схильність людини певним психічним станам. В результаті спостерігається ефект багаторазового взаємного посилення емоційного впливу партнерів по спілкуванню по моделі звичайної ланцюгової реакції.
  • Переконання – спосіб свідомої і організованої, ідеологічної і соціальної психічної дії на психіку індивіда ззовні.

Сторінка 3 з 5
zoofirma.ru